مبلغ صورتحساب بایستی به حساب زیر بنام درآمدهای اختصاصی دانشگاه رازی کرمانشاه نزد بانک مرکزی ایران واریز و تصویر فیش واریزی به ایمیل دبیرخانه ارسال گردد.

-ارائه اصل فیش هنگام پذیرش ضروری می باشد.

شماره حساب:

4001073303020547

شماره شبا:

IR820100004001073303020547

شناسه پرداخت:

380073356118000000000000000003