تمدید مهلت ارسال مقالات به کنفرانس
1398-01-01

بنا به تصمیم دبیرخانه و پیرو تماس های مکرر پژوهشگران محترم، مهلت ارسال مقالات به این کنفرانس به مدت یک هته تمدید گردید.