جلسه دبیران تخصصی کنفرانس برگزار شد.
1397-07-30
جلسه دبیران تخصصی کنفرانس برگزار شد.

نشست دبیران تخصصی کنفرانس در محل دانشگاه رازی برگزار گردید.