اداراتی که حامی کنفرانس شدند
1397-07-07

راه و شهرسازی استان کرمانشاه ، جهاد دانشگاهی استان ، سازمان فنی و حرفه ای استان کرمانشاه سازمان مدیریت بحران استان کرمانشاه ، انجن پیمانکاران ساختمانی کرمانشاه و سازمان بسیج مهندسین به جمع حامیان کنفرانس پیوستند.