جدید ترین حامیان کنفرانس تاکنون
1397-07-07

پس از حمایت شهرداری و دانشگاه شهید رجایی این بار دانشگاهای ایلام و زابل و همچنین انجمن بتن ایرانه حمایت خود را نسبت به کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات اعلام کردند.