دو حامی جدید دیگر برای کنفرانس
1397-07-02

این بار دانشگاه شهید رجایی و انجمن علوم و مهندسی آب به جمع حامیان گرامی کنفرانس پیوستند.