حامیان جدید کنفرانس
1397-07-02

طی زحمات اعضای انجمن و پشتیبانی کنفرانس برق منطقه ای و بنیاد مسکن حامیان کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات شدند.