اعلام حمایت علمی دانشگاه های خواجه نصیر و ارومیه از کنفرانس
1397-06-31
اعلام حمایت علمی دانشگاه های خواجه نصیر و ارومیه از کنفرانس

دانشگاه های خواجه نصیر و ارومیه به حامیان علمی کنفرانس پیوستند.