دانشگاه خوارزمی به دانشگاه های حامی کنفرانس پیوست.
1397-06-22
دانشگاه خوارزمی به دانشگاه های حامی کنفرانس پیوست.

دانشگاه خوارزمی حمایت علمی خود را از نخستین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات اعلام داشت.