دانشگاه شیراز، حامی علمی کنفرانس شد.
1397-06-21
دانشگاه شیراز، حامی علمی کنفرانس شد.

دانشگاه شیراز حمایت علمی خود را از نخستین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات اعلام داشت.