حمایت علمی انجمن سازه ایران از کنفرانس
1397-06-21
حمایت علمی انجمن سازه ایران از کنفرانس

 انجمن سازه ایران حمایت علمی خود از کنفرانس را اعلام داشت.