حمایت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان از کنفرانس
1397-06-19
حمایت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان از کنفرانس

دانشگاه صنعتی اصفهان به جمع حامیان علمی کنفرانس پیوست.