اعلام حمایت علمی دانشگاه سمنان از کنفرانس
1397-06-19
اعلام حمایت علمی دانشگاه سمنان از کنفرانس

دانشگاه سمنان حمایت علمی خود را از نخستین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات اعلام داشت.