اعضای کمیته علمی کنفرانس منصوب شدند.
1398-01-01

3 تن از اعضای هییت علمی دانشگاه های کشور بعنوان اعضای هییت علمی کنفرانس منصوب شدند. اسامی این اساتید به شرح زیر می باشد:

1-دکتر جلال اکبری

2-دکتر عطا امینی

3-دکتر مجید فضلی