اعلام حمایت دانشگاه صنعتی کرمانشاه از کنفرانس
1397-06-17
اعلام حمایت دانشگاه صنعتی کرمانشاه از کنفرانس

دانشگاه صنعتی کرمانشاه از نخستین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات اعلام حمایت نمود.