اعضای جدید کمیته علمی منصوب شدند.
1397-06-17
اعضای جدید کمیته علمی منصوب شدند.

5 تن از اساتید دانشگاه های سمنان و شهید مدنی آذربایجان به کمیته غلمی کنفرانس پیوستند.

1-پروفسور سید فرهاد موسوی

2-دگتر مجید قلهکی

3-دکتر سعید فرزین

4-دکتر حجت کرمی

5-دکتر نازیلا کاردان