اعضای جدید کمیته علمی کنفرانس منصوب شدند.
1397-06-14
اعضای جدید کمیته علمی کنفرانس منصوب شدند.

جمعی از اساتید گروه عمران دانشگاه های آزاد کرمانشاه، کردستان، همدان، ملایر و آزاد سنندج به کمیته علمی کنفرانس پیوستند.

اسامی این اساتید ارجمند عبارتند از:

دکتر اسفندیاری
دکتر مسلم امیری
دکتر حمیدرضا کارگر
دکتر محسن عقابی

دکتر جمیل بهرامی

آرش سیاری

علیرضا باقریه

دکتر وحید رضا اوحدی