جناب آقای دکتر مجدالدین میرحسینی به کمیته علمی کنفرانس پیوست.
1397-06-07
جناب آقای دکتر مجدالدین میرحسینی به کمیته علمی کنفرانس پیوست.

جناب آقای دکتر مجدالدین میرحسینی استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر به کمیته علمی کنفرانس پیوست. جهت اطلاع از سایر اعضای کمیته علمی اینجا کلیک نماید.