رئیس افتخاری کنفرانس
مهندس هوشنگ بازوند
رئیس افتخاری کنفرانس
استاندار کرمانشاه
وب سایت: www.ostan-ks.ir/
پست الکترونیکی: http://www.ostan [at] ks.ir/
دکتر محمد ابراهیم اعلمی آل آقا
رئیس کنفرانس
رئیس دانشگاه رازی
وب سایت: eng.razi.ac.ir/~me.aalami.aleagha
پست الکترونیکی: chancellor [at] razi.ac.ir
کمیته برگزاری
مجتبی فتحی
دبیر کنفرانس
عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی
وب سایت: eng.razi.ac.ir/~fathim
پست الکترونیکی: fathim [at] razi.ac.ir
حمید توپچی نژاد
دبیر علمی کنفرانس
عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی
وب سایت: eng.razi.ac.ir/~h.toopchinezhad
پست الکترونیکی: h.toopchinezhad [at] razi.ac.ir
امیرهوشنگ اخویسی
مسئول کارگروه سازه
عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی
وب سایت: eng.razi.ac.ir/~ahakhaveissy
پست الکترونیکی: ahakhaveissy [at] razi.ac.ir
افشین اقبالزاده
مسئول کارگروه مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی
وب سایت: eng.razi.ac.ir/~afeghbal
پست الکترونیکی: afeghbal [at] razi.ac.ir
سید شهاب حسنی نسب
مسئول کارگروه مهندسی راه و ترابری
عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی
وب سایت: eng.razi.ac.ir/~s.hasani
پست الکترونیکی: s.hasani [at] razi.ac.ir
محمد شریفی پور
مسئول کارگروه ژئوتکنیک
عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی
وب سایت: eng.razi.ac.ir/~sharifipour
پست الکترونیکی: sharifipour [at] razi.ac.ir
ایمان عشایری
مسئول کارگروه مهندسی زلزله
عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی
وب سایت: eng.razi.ac.ir/~i.ashayeri
پست الکترونیکی: i.ashayeri [at] razi.ac.ir