نمایشگاه کنفرانس کاهش مخاطرات
عنوان غرفه نوع غرفه متراژ غرفه قیمت نام متقاضی لوگو
گروه 1 غرفه درجه A 18 40,000,000 ریال
گروه 2 غرفه درجه B 9 20,000,000 ریال