آدرس دبیرخانه: کرمانشاه، سرخه لیژه، پردیس دانشگاه رازی، دانشکدی فنی و مهندسی، دبیرخانه کنفرانس

شماره تلفکس: 34283266-083

ایمیل: civil.eng@razi.ac.ir

Refresh Code